Isnin 18 February 2019
A- A A+

Kawalan Penerbitan Dan Teks Al-quran

Lesen Mesin CetakKesalahan Untuk Menyimpan Untuk Digunakan Atau Mengguna Mesin Cetak Tanpa Lesen. Di bawah Seksyen 3 (4) AMCP 1984 peruntukkan “Mana-mana orang yang menyimpan untuk digunakan atau mengguna mesin cetak tanpa lesen sah yang diberi di bawah subseksyen (3), atau berlanggaran dengan mana-mana syarat yang dikenakan di dalamnya, adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya dan deposit yang disimpan di bawah seksyen 10 bolehlah dilucut hak.”Seksyen 4 (1), “Mana-mana orang yang mencetak atau menghasilkan atau menyebab atau membenarkan dicetak atau dihasilkan dengan pengguna mesin cetak atau mesinnya apa-apa hasil penerbitan atau dokumen:-

 • yang lucah atau selainnya bertentangan dengan kesopanan awam; atau
 • yang mengandungi perkara mengganas terhadap orang-orang atau harta, menggalakkan pencabulan undang-undang atau terhadap apa-apa perintah yang sah di sisi undang-undang atau yang melakukan pecah keamanan atau yang mungkin membawa kepada pecah keamanan atau menggalakkan perasaan niat jahat, perseteruan, permusuhan, kebencian, keharmonian atau pecah belah.Perlesenan Mesin CetakSeksyen 3 (3) AMCP 1984, “Menteri boleh menurut budi bicaranya memberi kepada mana-mana orang suatu lesen bagi menyimpan untuk digunakan atau mengguna mesin cetak selama suatu tempoh sebagaimana dinyatakan dalam lesen itu dan dia boleh menurut budi bicaranya menolak mana-mana permohonan untuk mendapatkan lesen atau boleh pada bila-bila masa membatalkan atau menggantung lesen itu selama sesuatu tempoh yang difikirkannya mustahak”.Definisi Mesin CetakSeksyen 3 (2) mentafsirkan “Mesin Cetak” ertinya mesin perkakas atau benda untuk mencetak, menyalin atau menghasil semula apa-apa yang diperihalkan dalam Jadual 1 AMCP 1984 (Melebihi 1000 teraan sejam untuk tujuan perniagaan percetakan dan penerbitan).Dokumen Permohonan dan Lampiran

Permohonan Di Bawah Seksyen 3 (3) AMCP 1984

 • Borang Permohonan Lampiran D;
 • Satu salinan dokumen berikut sama ada (a) / (b) / (c) yang mana berkaitan:-
 1. Perniagaan Tunggal/Perkongsian sertakan Borang D (Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan) DAN Borang A atau B (maklumat pemilik dan perniagaan) atau yang setaraf;
 2. Syarikat Sdn Bhd/Berhad sertakan Borang 9 (Sijil Pendaftaran Syarikat), Borang 24 (maklumat pemegang saham), Borang 49 (maklumat lembaga pengarah) DAN M & A (Memorandum & Articles of Association).Pertubuhan/Institusi Percetakan/Koperasi sertakan Sijil atau Perakuan Pendaftaran Pertubuhan/Institusi/Koperasi dll., Perlembagaan dan Senarai Ahli Jawatankuasa.

 • Pelan Tapak, Pelan Pandu, Pelan Susun Atur Bangunan dan Pelan Susun Atur Mesin.
 • Perakuan daripada Agensi Setempat :-


a) Pihak Berkuasa Tempatan / SUK (Kerajaan Tempatan)

b) Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (Kementerian Sumber Manusia)Pemohon

 • Bagi Syarikat Sdn Bhd / Berhad, pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Lembaga Pengarah atau Setiausaha syarikat yang mana nama tersebut terdapat di dalam Borang 49.
 • Bagi Perniagaan Tunggal / Perkongsian, pemohon mestilah rakan kongsi utama atau rakan kongsi yang mana nama tersebut terdapat dalam Borang A atau Borang B.
 • Bagi Pertubuhan/Institusi Percetakan, pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Jawatankuasa.Kadar BayaranTiada sebarang bayaran perkhidmatan dikenakan. Bayaran yuran akan dikenakan setelah permohonan diluluskan mengikut kadar berikut :-

 • Syarikat Ibu Pejabat – RM500.00
 • Syarikat Cawangan – RM300.00Syarat-Syarat Mesin Cetak1. Lesen ini hendaklah dipamer di tempat yang mudah dilihat di premis di mana mesin cetak disimpan / digunakan.2. Alamat di mana mesin cetak disimpan atau digunakan hendaklah tidak ditukarkan melainkan kelulusan Menteri di dapati.3. Pemegang lesen adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua bahan-bahan yang dicetak olehnya.4. Mesin cetak hendaklah tidak digunakan untuk mencetak apa-apa penerbitan yang memudaratkan atau yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam, kemoralan, keselamatan, perhubungan dengan mana-mana negara atau kerajaan asing, atau yang mungkin berlawanan dengan mana-mana undang-undang atau selainnya memudaratkan atau mungkin memudaratkan kepentingan awam atau kepentingan negara.5. Lesen ini hendaklah tidak, dengan apa-apa cara, dipindah, diserahhak atau selainnya diletakkan di bawah kawalan mana-mana orang lain dari pemegang lesen tanpa kebenaran terdahulu Menteri.6. i) Di mana pemegang lesen adalah suatu perkongsian, tiada mana-mana pekongsi pun boleh ditukarkan tanpa persetujuan terdahulu Menteri.

    (ii) Di mana pemegang lesen adalah sebuah syarikat, tiada mana-mana pengarah pun boleh ditukarkan tanpa persetujuan terdahulu Menteri.7. Pemegang lesen dikehendaki untuk mematuhi dan tidak melanggar apa-apa arahan dari semasa ke semasa dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.8. Syarat-syarat lesen ini boleh dipinda pada bila-bila masa melalui pemberitahuan secara bertulis oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemegang lesen.

Cetak Emel

Real time web analytics, Heat map tracking